[Info] Vietnam capta en 2019 IED 38,02 mil millones de dolares hinh anh 1Nhập mô tả cho ảnh