[Info] Vietnam y Nepal robustecen cooperacion hinh anh 1Nhập mô tả cho ảnh