[Info] COVID-19 en Vietnam: 316 pacientes recuperados hinh anh 1Nhập mô tả cho ảnh