[Info] COVID-19 en Vietnam: 621 casos hinh anh 1Nhập mô tả cho ảnh